............................................................ Διαδικτυακή Εφημερίδα με καθημερινή ενημέρωση για τον πολίτη
__________________________________________________________________________________________________________________
... * Εβδομαδιαία ειδησεογραφική, Eφημερίδα από το 1993 * Σύμβουλος Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής, - email: athenspress1@gmail.com
__________________________________________________________________________________________________________________

*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..."Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό.Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη................................................................ Νίκος Μπελογιάννης [1915-1952]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012

Τελικά ακούν το Λαό;

γράφει ο Íßêïò Ä. Êáâïõñßíïò*
Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óôç ÷þñá
ìáò æïýìå ðñùôüãíùñåò
êáôáóôÜóåéò, äýóêïëåò áðü
êÜèå Üðïøç. ÂëÝðïõìå ïéêïãÝíåéåò
íá êáôáóôñÝöïíôáé, åðé÷åéñÞóåéò
íá ÷ñåïêïðïýí,
íÝïõò áíèñþðïõò íá îåíéôåýïíôáé
êáé ðïëëÜ Üëëá. Ç ôý÷ç
ôçò ÷þñáò êáé êáô’ åðÝêôáóç
êáé ôïõ ëáïý åßíáé óôá ÷Ýñéá
ôùí ðïëéôéêþí ðïõ áðïöáóßæïõí
ãéá ôï ðþò ç ÷þñá èá
âãåé áðü ôï äýóêïëï êáé ìáêñý
ôïýíåë óôï ïðïßï Ý÷åé
ìðåé. Óôéò ôåëåõôáßåò äýï åêëïãéêÝò
áíáìåôñÞóåéò ï ëáüò
Ýäåéîå ôçí áðïãïÞôåõóÞ
ôïõ ðñïò ôá êüììáôá êáé ôïõò
ðïëéôéêïýò, ðïõ ôïõò èåþñçóå
êýñéá õðåýèõíïõò ãéá ôç
äçìéïõñãßá üëçò áõôÞò ôçò
êáôÜóôáóçò. Åßäáìå ìåãÜëá
ðïóïóôÜ êïììÜôùí íá ãêñåìßæïíôáé,
åßäáìå íá ðñïóöåýãåé
ï ëáüò óå Üêñá êáé ðéóôÝøáìå
ðñïò ôï ðáñüí üôé êÜðïéïé
èá ëÜìâáíáí óïâáñÜ ôá
ìçíýìáôá ôçò êÜëðçò. Äõóôõ÷þò,
üìùò, âëÝðïõìå ôá áíôßèåôá.
ÁöïñìÞ ãéá ôï ó÷üëéü
ìïõ, ï ïñéóìüò ôùí ãåíéêþí
ãñáììáôÝùí áëëÜ êáé Üëëùí
äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí óôç
äïìÞ ôïõ êñáôéêïý ìç÷áíéóìïý.
¼ëïõò áõôïýò ðïõ ï
ëáüò Üöçóå åêôüò ÂïõëÞò
Þñèáí áõôïß ðïõ «ìðÞêáí ìÝóá
» íá ôïõò áíôáìåßøïõí êáé
íá ôïõò äþóïõí èÝóåéò-êëåéäéÜ.
ÔåëéêÜ, åßôå èÝëåé åßôå äåí
èÝëåé ï ëáüò êÜðïéïõò, ôï
«óýóôçìá» Ý÷åé áðïöáóßóåé
íá ôïõò ÷ñçóéìïðïéÞóåé Þ áîéïðïéÞóåé,
Þ üðùò áëëéþò
èÝëåôå íá ôï ðïýìå. Ïé ßäéïé
Üíèñùðïé áíáêõêëþíïíôáé,
áõôïß ðïõ ïäÞãçóáí ôç ÷þñá
óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç, êáé
äõóôõ÷þò äåí áîéïðïéïýíôáé
íÝïé êáé Üíèñùðïé ôçò áãïñÜò,
þóôå íá äïýìå êÜôé íá
áëëÜæåé. ÐñÝðåé üëïé íá Ý÷ïõí
ðåñÜóåé áðü êÜðïéï øçöïäÝëôéï
þóôå íá ëÜâïõí èÝóç.
Êáé Ýôóé, ç âïýëçóç ôïõ
ëáïý ðåôÜãåôáé óôïí êÜëáèï
ôùí á÷ñÞóôùí!

____________________________
* Ðôõ÷éïý÷ïò Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ ÐåéñáéÜ
**αναδημοσίευση από την εφημερίδα  "ΤΟ ΠΑΡΟΝ" Κυριακή 29 Ιουλίου 2012


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΜΙΑ ΚΑΝΤΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Dionisis Vitsos ΑΘΗΝΑ               ΜΙΑ ΚΑΝΤΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ         «Ο Μπαϊρακτάρης, εξαπέλυσε αποσπάσμα...